ایجاد استایل کاری

خلاقیت در طراحی، پایداری و ثبات در تمرین و کار

خلاقیت نتیجه متفاوت می آفریند. این خلاقیت در کانسپت تا طراحی و خروجی کار در روند کلی دیده می شود و در هر مرحله می تواند نقش تاثیرگذاری در نتیجه کار حاصل کند.

امروزه هرکسی طراحی محیط کاری می کند، باید به طور کلی به جهان کار فکر کند و تمام زوایا را به صورت کلی بررسی کند. بدین منظور ویرا همیشه در تلاش است که دیدی کلی از نقطه شروع تا پایان در نظر داشته باشد و در نتیجه این تفکر متفاوت، خروجی متفاوت ارائه دهد. ما هیچگاه در راه پیشرفت و ارتقاء توقف نمی کنیم، بلکه تلاش می کنیم با ایجاد چالش های بیشتر و متفاوت از گذشته پیش به سوی جلو حرکت کنیم و همچنین در کنار دیدگاه زیبایی شناسی توجه جدی و ویژه ای به بحث عملکرد و کارآیی مفید در محصولات داشته باشیم که این یکی از اهداف اصلی ماست که به خاطر جنبه زیبایی در طراحی،کارآمدی و جنبه کاربردی را فراموش نکنیم.