آشنایی با workstations


ایستگاه‌های کاری یا workstations نوع جدیدی از مبلمان فضاهای اداری هستند که بصورت مخصوص جهت تمرکز بر یک تخصص یا انجام کاری خاص ایجاد می‌گردند. ایستگاه‌های کاری از حیث مبلمان و رنگ بندی متفاوت از دیگر اجزای فضای اداری خواهند بود. ممکن است مبلمان ایستگاه کاری به شکلی باشد که کاربر بصورت ایستاده استفاده نماید. بنابراین عملکرد کاری این واحد باید کاری سریع و کوتاه مدت باشد. یکی از محاسن ایستگاه‌های کاری، قابلیت تحرک و جا به جایی آنان است.