درگذشت مانلیو آرمنلی


مانلیو آرمنلی از بنیانگذاران نمایشگاه سالون د موبیله (salone de mobile) ایتالیا، از مهمترین رویدادهای هنری و طراحی مبمان جهان درگذشت. او در زمان فوت، 87 سال سن داشت.

در زمان مدیریت او نمایشگاه موبیل رشد کمی و کیفی فراوانی نمود. زیربنای فضایهای نمایشگاه در تمام سطح شهر میلان، از 97000 مترمربع به 222.000 مترمریع افزایش یافت. شرکت کنندگان نمایشگاه نیز از 67.000 نفر به 348.000 نفر افزایش یافت که قریب 210.000 نفر آنها از خارج از کشور ایتالیا بودند.

جدیدترین پروژه آرمنلی با توجه به شیوع پاندمی ، salone satellite بود که نیمه تمام ماند.