نگاهی به دفتر PLAID:

یک دفتر هرگز کامل نمی‌شود!


دفتر جدید شرکت PLAID ژاپن چهار برابر بزرگتر از دفاتر قبلی ایشان است. شعار طراحان در این پروژه «یک دفتر هرگز کامل نمی‌شود» بود که در محیط 600 مترمربعی پروژه به نمصه ظهور رسیده است. کف فضای بصورت سفید یکدست طراحی شده و تمام دیوارهای داخلی حذف شدند تا یک محیط اداری ناب و خالص تهیه شود. مبلمان فضا به حداقل رسیدند تا کاربردی ترین سطح همکاری اداره تشکیل شود. در عوض تمام میزها، میزهای جلسات، پیشخوان کافه دفتر با دقت طراحی و اجرا شدند تا بر امر همکاری تیمی در دفاتر قرن بیست و یکم تاکید شود.

در بخشی از پروژه مبلمانی با چوب به شکل جعبه ساخته شده تا هرکس بسته به میل خود در فضا غوطه ور شود و بازدهی افزایش یابد. دفاتر اغلب برای تحقق الزامات در زمان جابجایی طراحی شده اند. این نوعی ترس است که توسط کارفرما به طراحان منتقل می شود. با این حال ، این پروژه دقیقاً به این دغدغه پرداخته و کوشیده تا رسالت آینده نگری را حفظ نماید.

اصولاً در رنگ بندی فضاها بر استفاده از رنگهای مختلف تاکید می شود. در این پروژه همین نکته نیز در ذیل موضوع یک دفتر هرگز کامل نمی شود طرح شد تا با به کار بردن رنگهای خالص، فرصت رشد و تکمیل اثر در آینده به کارمندان اعطا شود.