پارتیشن فریم لس قوسی


در این یادداشت نگاهی داریم به پارتیشن های فریم لس قوسی که نقش یه سزائی در ارتقای کیفیت فضای داخلی محیط های اداری دارند.

محیط های اداری اغلب خشک، سرد، دارای حداقل انعطاف و هیجان هستند. این موضوع به سنت کار در عصر مدرن بر می گردد. به باور برخی این شکل از محی باعث ارتقای بهره وری کاری نیز می گردد. در این نگاه سیرکولاسیون داخلی محیط نیز به شکل خطوط سرراست عمود بر هم تعریف می شود.

در چنین فضایی، پارتیشن های فریم لس قوسی شکل همچون میدان، گره،کانون، فضای مرکزی و قلب مجموعه عمل می کنند. اگر محیط تولید شده توسط این پارتیشنها نوعی فضای عمومی و جمعی که امکان خلق تجارب گروهی کاری مشترک را نیز باشد، این سینرژی بیشتر هم خواهد شد.

در ذیل تصاویری از پارتیشنهای قوسی و ایستاده عمودی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا تاثیر حسی و فضایی آنها به راحتی برای شما قابل مقایسه باشد.

بهرحال بنا بر مطالعات به نظر می رسد بهترین فضای اداری، فضایی است که پاسخگویی همه سلایق باشد. هم برای کارمندان و هم برای مراجعه کنندگان بتواند پاسخگوی طیف وسیعی از سلایق باشد.